Corrido nang Pacicipagsapalaran nang Dilaw na Lapis na Pudpod na at Cinailangang Gamitan nang Azul na Pang Tasang Cinacalawang na