Batas Tenante ng Pilipinas

Ang Gabay sa mga Karapatan ng Tenante

Ang Batas ukol sa mga Tirahang Paupahan
Ang Residential Tenancies Act (RTA) o Batas ukol sa mga Tirahang Paupahan ay isang batas na nagtatakda ng relasyon sa pagitan ng nakararaming nagmamay-ari ng paupahan at mga nagungupahan. Sa Ontario, ang Landlord and Tenant Board(LTB) o Lupon ng Nagpapaupa at Nangungupahan ay ang ahensiyang nag reresolba ng mga
pagtatalo ng nagpapaupa at nagungupahan.

Sino ang sinasaklawan ng RTA?
Sinoman na nangungupahan ay saklaw ng RTA, kapag hindi sila nakaparte sa kusina at banyo ng may-ari ng tirahan. Saklaw din ng RTA ang mga tao sa nonprofit( walang tubo) o publikong pabahay.

Hindi saklaw ng RTA ang :
o Mga residente ng hospital or asilo(alagaan ng matatanda)
o Mga taong nasa kulungan
o Mga taong nakatira sa silungang pang emergensi
o Mga taong nakatira sa Tirahang Pangestudyante o iba pang institusiyonal na
pacilidad

Click the link below to download a complete and free printable pdf copy of this law.
batas tenante